TLA Women Survey 2021

 

Please if you are part of the Lesbian, Trans men and Bisexual women community. Please if you could save part of your time and take this short survey

Kataki 'a koe 'oku ke kau ki he komiuniti 'a e kau Fefine manako 'i he fefine (Lesbian), pea pehe ki he kau fefine ma'u e ivi 'o e tangata (Transman) pea pehee kia kinautolu 'oku nau manako ki he tatau pea mo e 'ikai tatau. (Bisexual). Kataki kake 'eiki pe mu'a 'o fakahoko 'a e ki'i savea nounou ko 'eni.

The tonga Leitis Association is expanding its work to inclusive of all Genders. This mean that is not just focus on Leitis or Trans Women but also cater for all LAGBTIQ community.

Ko e Kautaha Leiti 'foki 'o Tonga kuo fakalahi pea mafao atu 'a 'enau fakahoko fatongia ke fakakau kotoa 'a e fa'ahinga falukunga kakai 'oku nau kau ki he Famili 'o e 'Umata. 'o 'ikai ke kei tafataha pe 'a 'ene fua fatongia ma'ae kau leiti ka e kau kotoa foki 'a e ngaahi kominiti kotoa 'o e Famili 'Umata

This survey is to identifiy what are the key areas that TLA will approach and to help out to this community. TLA felt that the Lesbian, Trans men and Bisexual Women are left behid, and this is as great oppotunity for TLA to expand its services to this community.

Ko e ki'i savea foki ko 'eni e malava ai ke fua 'ilo'i ai 'ehe kautaha ni 'a e ngaahi fatongia 'oku totonu ke fakahoko ki he komiuni ko 'eni. 'oku pehe foki 'ehe Kautaha ni, 'oku 'ikai ke fa'a ala pe a'u atu 'a e ngaahi polokalama 'a e Kautaha ki he kakai fefine ko 'eni pea ko e faingamalie 'eni ke mafao atu 'a e tokoni kiate kinautolu.

It will only take 5 to 10 minutes of your time. your contribution to this survey will help us on prepararing the work to this women. All your answers are confidential and it will be safe with the administration team. 

Ko e ki'i savea ni foki 'oku 'i he vaha'a miniti pe 'e 5 ki he 10. Ko ho'o fakahoko 'a e savea ni, 'e ala tokoni ia ki he Kautaha ni 'i hono ohi ha ngaahi polokalma fakatefito pe ki he komiunitii ni.

Lomi'i 'i he foomu ki he savea : Foomu Lesisita

TLA Admin Team

 


Malo e lelei!!. 'Oku…